ECL logo

Amit az ECL vizsgáról érdemes tudni
http://www.ecl.hu

Visza a címlapra

Miért jó az ECL nyelvvizsga?

 • akkreditált, államilag elismert
 • pontot ér a felvételi vizsgán
 • elfogadják a diplomához, PhD-hez
 • nyelvpótlékra jogosít
 • egy vizsga két bizonyítványt ad
 • nemzetközileg is elfogadott
 • nincs közvetítés (fordítás)
 • nincs nyelvtani teszt
 • könnyen áttekinthető vizsgafeladatok
 • vizsgázóbarát - vizsgázás választható párral
 • részvizsga ismétlési lehetőség, részvizsga-díjjal (ha minimum két elem sikeres)

Általános információ (forrás, http://ecl.hu)

NYELVVIZSGA, amely az Európai Uniós tagállamos összefogásával jött létre. Az ECL nyelvvizsga az Európai Bizottság által finanszírozott projektek keretében kidolgozott akkreditált nyelvvizsga! Nyelvi felkészülést biztosít az EU tagként ránk váró nemzetközi feladatokra.

Az ECL Konzorcium európai nyelveket képviselő intézmények szövetsége (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages). Európai uniós tagállamok több éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy a EU tagállamok és a tagjelölt országok nyelvére kidolgozott standardizált tesztrendszernek, az ECL nyelvvizsgának a segítségével egységes, megbízható és érvényes mércét biztosítson a megszerzett nyelvtudás méréséhez, hogy az egyes nyelvekből elért vizsgaeredmények, ill. a megszerzett vizsgabizonyítványok mindenféle .egyenértékűsítési. (honosítási) eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi nyelvvizsgarendszer, amelynek nemcsak képviselete van hazánkban, hanem maga a nemzetközi központ is Magyarországon működik. 1999-től az ECL Konzorcium székhelye a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, így azóta ez a rangos magyarországi intézmény irányítja és koordinálja nemzetközileg az ECL tesztek írását, a vizsgák lebonyolítását, valamint az ECL nyelvvizsgabizonyítványok kiadását.

Az ECL nyelvvizsgának ma már országos hálózata van, amit a legrangosabb hazai egyetemek, közoktatási intézmények és nyelviskolák képviselnek. Honlap címe: www.ecl.hu
AZ ECL NYELVVIZSGA SZINTJEI

"A" szint (kezdő)
Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: A2

Az A szint sikeres elérése után már jó turista vagy: tudsz kérdezni, az egyszerűbb válaszokat megérted, tudsz vásárolni, a célnyelven kérni enni-inni, érted a kiírásokat - egyszóval: már nem lehet eladni.

"B" szint (akkreditált alapfok)
Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B1

A B szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

"C" szint (akkreditált középfok)
Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: B2

A C szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját - mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

"D" szint (akkreditált felsőfok)
Az Európa Tanács szintbeosztása szerint: C1

A D szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel - egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

Az ECL vizsga részei

1. Szóbeli kommunikáció
A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
- Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
- Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
- Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
- Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont
2. Írásbeli kommunikáció
A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:
- Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
- Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
- Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
- Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
- Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont
3. Olvasott szöveg értése
A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.
4. Hallott szöveg értése
A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

A vizsga értékelése

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt készségenként és összességében is eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át. Ha a jelölt 80% feletti összteljesítményt ér el, akkor ez egy készségből kompenzálja a 60% alatti (de min. 50%-os) teljesítményét. Sikertelen vizsga esetén lehetőség van a vizsga részleges megismétlésére.

A mért készségek és pontértékük
Hallás utáni értés
25 pont
Olvasás utáni értés 25 pont
Szövegalkotási készség 25 pont
Beszédkészség 25 pont


Elérhető maximum: 100 pont
Megfelelési minimum: 60 pont
Megfelelés készségenként: 15 pont

 

ECL szóbeli témakörök

"A" SZINT - KEZDŐ SZINT "B" SZINT - ALAPFOK
1. Az egyén
 • Személyi adatok
 • Külső megjelenés/ ruházat
 • Napirend
1. Az egyén
 • Személyi adatok
 • Külső megjelenés
 • Belső tulajdonságok
2. Társas kapcsolatok
 • Rokonok, ismerősök, barátok
 • Kollegák, osztálytársak
2. Társas kapcsolatok
 • Rokonok, ismerősök, barátok
 • Osztály-/évfolyam-/ munkatársak
3. Család
 • Családtagok
 • Családi események/ünnepek
3. Család
 • Családtagok
 • Családi események/ ünnepek
 • Családi munkamegosztás
4. Lakás/lakóhely
 • Családi ház/lakás
 • A lakás berendezése
 • Utca, város
 • Házimunka
4. Lakás/lakóhely
 • Lakókörnyezet
 • Családi ház/társasház/ lakás
 • A lakás berendezése/ felszereltsége
 • Lakásköltségek
 • Házimunka
5. Utazás/közlekedés
 • Közlekedési eszközök
 • Menetrend/közlekedési információk
 • Jegyváltás/utazás/úti-okmányok
5. Utazás/közlekedés
 • Közlekedési eszközök
 • Tömegközlekedés
 • Menetrend/közlekedési információk
 • Jegyváltás/utazás/utiokmányok
6. Vásárlás/üzletek
 • Bolt/piac
 • Élelmiszerek
 • Ruházat
6. Vásárlás/üzletek
 • Bolt/piac/áruház
 • Élelmiszerek/háztartási cikkek
 • Ruházat/műszaki cikkek
7. Kommunikáció/kapcsolattartás
 • Posta (levél, képeslap)
 • Telefon
 • Ruházat/műszaki cikkek
7. Kommunikáció/kapcsolattartás
 • Posta (levél, távirat, csomag)
 • Telefon (vezetékes, mobil)
 • Internet (e-mail)
8. Szolgáltatások
 • Étterem (étlap, rendelés, fizetés)
 • Szálloda (szobafoglalás, fizetés)
8. Szolgáltatások
 • Pénzügyi szolgáltatások (utalás, pénzváltás)
 • Étterem (étlap, rendelés, fizetés)
 • Szálloda (szobafoglalás, fizetés)
9. Kultúra/szórakozás
 • Vendégség
 • Mozi, színház
9. Kultúra/szórakozás
 • Vendégség
 • Mozi, színház
 • Múzeum
10. Idő/időjárás
 • Évszakok
 • Időjárásjelentés
10. Idő/időjárás
 • Évszakok
 • Csapadékok
 • Időjárásjelentés
11. Egészség/betegségek
 • Orvosnál
 • 1-2 betegség
11. Egészség/betegségek
 • Orvosnál
 • Gyakori betegségek és tüneteik
 • Recept/gyógyszerek/ gyógyszertár
12. Sport
 • Ismertebb sportágak
 • Sportolás
12. Sport
 • Ismertebb sportágak
 • Nemzeti sportok
 • Sportolás
13. Média
 • Televízió/rádió
 • Újságok/folyóiratok
13. Média
 • Televízió/rádió
 • Újságok/folyóiratok
14. Hobbi
 • Olvasás/zenehallgatás
 • A vizsgázó kedvenc időtöltése
14. Hobbi
 • Kertészkedés/barkácsolás
 • Olvasás/zenehallgatás
 • Számítógép
15. Tanulás/munka
 • Tantárgyak
 • Kedvelt foglalkozások, munkahelyek
 • Kollegák
15. Tanulás/munka
 • Iskolatípusok
 • Tantárgyak
 • Kedvelt foglalkozások/ munkahelyek
  16. Az Európai Únió
 • Az EU tagállamai
 • Tagjelölt oszágok
 • Utazás/munkavállalás/ vízum/vámok az EU tagállamok között
  17. Országismeret
 • Alapvető gyakorlati információk a forrás- és a célnyelvi országgal kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, napi időbeosztás, ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb.)
 • Turisztikai nevezetességek
 • Szálláslehetőségek/éttermek


"C" SZINT - KÖZÉPFOK "D" SZINT - FELSŐFOK
1. Az egyén
 • Életkori sajátosságok
 • Viselkedési szokások
 • Divat/öltözködés/szépségápolás
1. Az egyén
 • Ambíciók/karrierépítés
 • Egyén és társadalom
 • Beilleszkedési problémák
2. Társas kapcsolatok
 • Szerepek a családban
 • Férfi-nő kapcsolat
 • Munkahelyi kapcsolatrendszerek
2. Társas kapcsolatok
 • Együttélési formák
 • Nemzetiségek/kisebbségek
 • Egyházak/civil szervezetek
3. Család
 • Család/gyermeknevelés
 • Generációk kapcsolata/ együttélése
 • Házasság/válás/együttélési formák
3. Család
 • A családok szociális helyzete
 • A családi támogatások rendszere
 • Túlnépesedés/népességfogyás
 • Család/karrier
4. Lakás/lakóhely
 • Bérlakás/saját tulajdonú lakás
 • Albérlet
 • Lakásvásárlás/lakáshitel
 • Lakáskorszerűsítés
4. Lakás/lakóhely
 • Lakáshelyzet
 • A lakásépítés nehézségei
 • A hajléktalanság és okai
 • Lakás és mobilitás
5. Utazás/közlekedés
 • Gépjárművezetés/közlekedési szabályok
 • Közlekedési balesettek
 • Közlekedés gyalogosan, kerékpáron
 • Külföldi utazások célja/formái
5. Utazás/közlekedés
 • A városi közlekedés problémái
 • Tömegközlekdés kontra személyautó
 • Közlekedés és környezetvédelem
 • Az idegenforgalom mint bevételi forrás
6. Vásárlás/üzletek
 • Vásárlási szokások
 • Áruházláncok/csomagküldő szolgálat
 • Kis boltok kontra bevásárlóközpontok
 • Vásárlói reklamációk
6. Vásárlás/üzletek
 • A fogyasztói társadalom
 • Vásárlás hitelre/ kártyával/interneten
 • Üzleti hálózatépítés (MLM)
 • Bevásárlóturizmus
7. Kommunikáció/kapcsolattartás
 • A mobiltelefon terjedésének okai
 • A nyelvtudás szerepe a kommunikációban
 • Az angol nyelv erősödő dominanciája
7. Kommunikáció/kapcsolattartás
 • Az Internet az üzleti kommunikációban
 • Fax, e-mail kontra hagyományos levelezés
 • Nemzeti (kis) nyelvek/nemzeti kultúrák
8. Szolgáltatások
 • Autóbérlés
 • Biztosítás/fajtái
 • Utazási irodák/bankok
 • Javítások/garancia
 • Közüzemi szolgáltatások
8. Szolgáltatások
 • A szolgáltatások minősége/garanciája
 • Minőségi kifogások/kártérítés
 • A szolgáltatóipar szerepe, jelentősége
 • Elektronikus szolgáltatások/online rendelés
9. Kultúra/szórakozás
 • Zenei irányzatok/zenei ízlés
 • Könyv kontra Internet
 • Mozi, színház kontra tv, videó
9. Kultúra/szórakozás
 • A művészetek szerepe egykor és ma
 • Közgyűjtemények és fenntartásuk
 • Mecenatúra
 • Régiségek/aukció
10. Idő/időjárás
 • Az előrejelzések szerepe, pontossága
 • Időjárás és közérzet (orvosmeteorológia)
 • A klíma és a növény-/állatvilág összefüggései
10. Idő/időjárás
 • Természeti katasztrófák és következményeik
 • Az ózonlyuk (kialakulása, következményei)
 • Az általános felmelegedés veszélyei
11. Egészség/betegségek
 • Ambulancia - kórház - szakorvosok
 • Természetgyógyászat - gyógyszerek
 • Megelőzés/szűrővizsgálatok
11. Egészség/betegségek
 • A tudomány/kutatás az egészségügy szolgálatában
 • Műszerek a gyógyításban
 • Gyógyíthatatlan betegségek/eutanázia
 • Alternatív irányzatok a gyógyításban/genetika
12. Sport
 • Sportolás - egészséges életmód
 • Labdasportok/csapatjátékok/játék-szabályok
 • Vízisportok/téli sportok
12. Sport
 • Élsport - tömegsport/dopping
 • Profizmus a labdarúgásban, boxban
 • A sport és a nők (sakk, ökölvívás, súlyemelés)
13. Média
 • Napilapok jellege, rovataik
 • Szenzáció és hírközlés
 • Média és kultúra-közvetítés
13. Média
 • Médiabirodalmak
 • Közszolgálati és kereskedelmi tv/rádió
 • A tájékoztatás objektivitása, pártat-lansága
14. Hobbi
 • Műkedvelői tevékenység
 • Egyesületek (sport, kulturális, szakmai)
 • Hobbi és munka
14. Hobbi
 • Hagyományőrzés
 • Exkluzív hobbik (golf, lovaglás, búvárkodás stb.)
 • Hobbi és/vagy profizmus?
15. Tanulás/munka
 • Nyelvtudás/szakképzettség/ karrier
 • Esélyegyenlőség a tanulásban, elhelyezkedésnél
 • Csereprogramok
 • Külföldi ösztöndíjak/részképzések
 • Tömegoktatás kontra elitképzés
15. Tanulás/munka
 • (Túl)képzettség/munkaerőpiaci esélyek
 • Az élethosszig tartó tanulás
 • Elhelyezkedési lehetőségek/mobilitás
 • A hátrányos helyzetűek esélyei
 • Munkahelyi légkör/vezetők-beosztottak viszonya
 • Szakmai előmenetel
 • A munkavállalói biztonság/elbocsátások
16. Az Európai Únió
 • Munkavállalás az EU-ban
 • Nyelvoktatás/nyelvtudás/ elhelyezkedési esélyek az EU-ban
 • EU programok (oktatás, gazdaság, stb.)
16. Az Európai Únió
 • Az EU intézményei, székhelyük
 • Bővítési stratégia
 • Jogharmonizáció/egységes valuta
 • Az EU szerepe a világpolitikában
 • Az EU versenyképessége a világgazdaságban
17. Országismeret

  A forrás- és a célnyelvi ország

 • Népessége/nemzetiségei
 • Történelmi hagyományai/emlékei
 • Kulturális értékei
 • Művészeti/néprajzi sajátosságai
17. Országismeret

  A forrás- és a célnyelvi ország

 • Gazdasági/politikai/társadalmi sajátosságai
 • Ismertsége/elismertsége a világban
 • Egymáshoz fűződő kapcsolataik
 • Eltérések a hagyományokban/szokásokban/ világfelfogásban
18. Közélet
 • Közintézmények
 • Ügyintézés hivatalokban
 • Helyi közélet
 • Közbiztonság
 • Nemzeti ünnepek
18. Közélet
 • Államforma/törvényhozás/ közigazgatás/ igazságszolgáltatás
 • Politikai pártok/civilszervezetek
 • A közélet tisztasága
 • Választások/népszavazás
 • Szakszervezetek/érdekvédelem
19. Környezetvédelem
 • Környezeti ártalmak (levegő, víz, talaj stb.)
 • Szelektív hulladékgyűjtés
 • Újrahasznosítás
 • Alternatív energiaforrások
19. Környezetvédelem
 • Megelőzés/elhárítás a környezetvédelemben
 • Környezeti katasztrófák és következményeik
 • Nemzetközi összefogás a környezetvédelemben
 • Környezetvédelmi ráfordítások/megtérülésük
20. Aktuális témák/események
 • Közélet
 • Gazdaság
 • Művészetek
 • Sport
20. Aktuális témák/események
 • Közélet/politika
 • Gazdaság
 • Művészetek
 • Sport
  21. Globalizáció
 • Multinacionális cégek
 • Uniformizálódás (öltözködés, étkezés, kultúra, fogyasztás stb.)
 • Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése
 • Angol kontra kevésbé elterjedt nyelvek
  22. Aktuális etikai kérdések
 • Génsebészet/klónozás
 • Eutanázia
 • Halálbüntetés
 • Diszkrimináció
 • Állatkísérletek
 • Nukleáris kísérletek
  23. Aktuális gazdasági/társadalmi kérdések
 • Gazdasági bűncselekmények/korrupció
 • Áru-és embercsempészés
 • Illegális bevándorlás és munkavállalás
 • Kábítószerfüggőség/ alkoholizmus/
 • Prostitúció/bűnözés
 • Terrorizmus
 • Emberjogi kérdések